SV

VILLKOR / SEKRETESSPOLICY

Introduktion. Välkommen till keepvid.com ("Webbsidan"). Din användning av webbsidan, och KeepVid ("Företagets") onlineprodukter och tjänster (hänvisade till som "tjänster") gäller under villkoren för en juridisk överenskommelse mellan dig och företaget. Överenskommelsen består av dessa Villkor och företagets sekretesspolicy (kollektivt hänvisad till som "villkor").

 1. Webbsida. Termen webbsida, som används här och definieras i paragraf 1, inkluderar utan begränsningar information, länkar och andra tjänster som kan kommas åt via alla medium eller enheter som är kända nu eller hädanefter utvecklats och finns tillgängliga på webbsidan, inklusive tjänsterna. Du förstår och accepterar att din användning av webbsidan kan resultera i kommunikation från företaget, såsom nyheter om tjänsten, beställningsbearbetning och andra administrativa meddelanden.
 2. Accepterande av villkoren. För att använda tjänsterna måste du acceptera villkoren. Du får inte använda tjänsterna om du inte accepterar villkoren. Du kan acceptera villkoren genom att använda tjänsterna. I sådant fall förstår du och accepterar att företaget kommer behandla din användning av tjänsterna som ett accepterande av villkoren från och med då. Du får inte använda tjänsterna och får inte acceptera villkoren om: (i) du inte är av laglig ålder för att ingå ett bindande kontrakt med företaget; eller (ii) du är förbjuden från att motta tjänster som gäller under USA:s eller andra länders lagar, inklusive det land där du bor eller varifrån du använder tjänsterna.
 3. Ändringar av villkoren. Företaget kan ändra villkoren då och då. När dessa förändringar görs kommer företaget lägga upp de ändrade villkoren här. Du förstår och går med på att om du använder tjänsterna efter det datum då villkoren ändrades så kommer din användning innebära att du accepterar de uppdaterade villkoren.
 4. Krav. Du går med på att använda webbsidan endast för syften som tillåts av villkoren och gällande lagar, regler eller allmänt accepterade praxis i relevanta jurisdiktioner.
 5. Förbjudet uppförande. Du går med på att du inte kommer:
  1. Ägna dig åt någon aktivitet som stör webbsidan, tjänsterna eller servrarna och nätverken som är kopplade till tjänsterna, eller inte lyda krav, procedurer, policys eller regler för nätverken som är kopplade till tjänsterna;
  2. Använda tjänsterna för bedrägeri eller annat olagligt syfte, eller för att samla in personligen identifierbar information utan samtycke;
  3. Förfalska rubriker, manipulera identifierande markörer, eller delta i andra handlingar för att maskera ursprunget av innehåll eller ändra något innehåll;
  4. Ladda upp, mejla, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra innehåll som kränker patent, varumärken, handelshemligheter, copyrightlagen eller patenterade rättigheter för en part;
  5. Ladda upp, mejla, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra innehåll som innehåller mjukvaruvirus eller annan datorkod, filer, eller program som är designade för att störa, förstöra eller begränsa en dators funktionalitet i mjukvara och hårdvara, eller annan telekommunikationsutrustning;
  6. Ladda upp, mejla, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra reklaminnehåll; eller
  7. Utge dig att vara en person eller entitet du inte är, falskeligen uppge eller på annat sätt förvränga din koppling med en person eller entitet, vid registrering eller annat.
 6. Övervakning. Företaget reserverar rätten, men har ingen skyldighet, att övervaka, filtrera, granska, neka eller ta bort innehåll från webbsidan med eller utan förvarning.
 7. Uppsägning. Villkoren kommer gälla tills de har sagts upp av antingen dig själv eller av företaget. Om du vill säga upp din juridiska överenskommelse med företaget kan du göra det genom att sluta använda tjänsterna. Företaget kan säga upp dess juridiska överenskommelse med dig när som helst, efter eget tycke, och med eller utan förvarning, inklusive om: (i) du har brutit mot villkoren; (ii) tjänsterna ändras, tas bort, eller när de inte längre är kommersiellt gångbara.
 8. Intellektuell egendom. Du förstår att all tillgänglig information eller material som är en del av tjänsterna eller webbsidan (”innehållet”) är under ansvar av den person från vilken sådan information eller material har hämtas. Allt innehåll, inklusive men inte begränsat till reklam, inlägg, bloggar, meddelanden och tredjepartslänkar på webbsidan kan vara skyddade av intellektuella egendomsrättigheter som ägs av innehållsleverantören (eller av andra personer eller entiteter). Du får inte ändra, hyra ut, låna ut, sälja, distribuera, kopiera eller skapa derivat baserade på det här innehållet (vare sig i helhet eller i delar) såvida inte du har fått skriftlig tillåtelse av ägarna. Du uppmärksammar och går med på att: (i) företaget (eller dess licensgivare) äger alla juridiska rättigheter, titlar och intressen av tjänsterna samt de tjänster som skapats av företaget, inklusive all intellektuella rättigheter existerar inom tjänsterna (oavsett om de rättigheterna är registrerade eller inte, och oavsett vart i världen de rättigheterna existerar); och (ii) att företaget inte bär ansvar för, eller ska ha något ansvar relaterat till, något innehåll som inte skapats av företaget. Varumärkena, tjänstemärken och handelsnamn som syns på webbsidan är civilrättsliga och registrerade handelsmärken för företaget, dess licensgivare, eller andra. Inga handelsmärken, tjänstemärken eller handelsnamn får användas utan skriftligt tillstånd från ägaren.
 9. Bidrag. Genom att skicka in idéer, förslag, recensioner och/eller dokument ("bidrag) till företaget uppmärksammar, representerar och går med på att:
  1. Dina bidrag innehåller inga konfidentiella eller patenterad information;
  2. Företaget bär inget ansvar för konfidentialitet, uttryckt eller underförstått, med hänvisning till bidragen;
  3. Företaget ska ha rätten att använda eller avslöja sådana bidrag för alla syften;
  4. Företaget kan ha något som liknar bidraget under övervägande eller utveckling;
  5. Dina bidrag blir automatiskt företagets egendom utan några skyldigheter mot dig; och
  6. Du är inte berättigad kompensation från företaget under några omständigheter.
 10. Länkar.
  1. Utgående. Tjänsterna kan inkludera hyperlänkar till andra webbsidor eller källor. Företaget har ingen kontroll över någon av webbsidorna eller källorna. Du uppmärksammar och går med på att företaget inte bär ansvar för tillgängligheten av sådana externa sidor eller källor, och främjar inte reklam, inga produkter eller annat material hos dessa webbsidor och källor. Du uppmärksammar och går med på att företaget inte är ansvariga för förlust eller skada som kan uppstå för dig som resultat av tillgängligheten av dessa externa sidor eller källor, eller som resultat av din tilltro på fullständighet eller exakthet av reklam, produkter eller annat material på, eller som är tillgängliga på, sådana webbsidor eller källor.
  2. Inkommande. Du får etablera en länk till webbsidan så länge som länken inte antyder att företaget sponsrar dig, ditt företag eller din hemsida. Du får inte kopiera någon del av webbsidan utan tidigare skriftligt tilstånd från företaget.
 11. Dispyter med tredje part. Om det sker en dispyt mellan webbsidans användare, eller mellan en användare och annan tredje part, förstår du och går med på att företaget inte bär något ansvar att blanda sig i. Om du har en dispyt med en eller flera deltagare eller tredje parter friger du företaget, dess huvudmän, anställda, agenter, representanter och efterföljare från anspråk, krav och skador, kända eller okända, misstänkta eller ej, avslöjade eller ej, som uppstår från eller är på något sätt relaterade till sådana dispyter.
 12. Modifikation eller upphörande av tjänster. Du uppmärksammar och går med på att tjänsterna som företaget erbjuder kan ändras då och då utan tidigare förvarning. Du uppmärksammar och går med på att företaget också kan avbryta, permanent eller tillfälligt, att erbjuda tjänsterna (eller några funktioner) till dig eller användare, efter företagets eget tycke, med eller utan förvarning. Du går med på att företaget inte ska ha något ansvar gentemot dig eller någon tredje part för ändringar eller upphörande av tjänsterna.
 13. Ersättning. Du går med på att hålla företaget skadeslös från alla krav, inklusive advokatkostnader, gjorda av en tredje part på grund av innehåll du har skickat in, överfört eller på annat sätt gjort tillgängligt via tjänsterna, din användning av tjänsterna, din koppling till webbsidan eller tjänsterna, din överträdelse av villkoren, eller din överträdelse av någon annans rättigheter. Du går också med på att hålla företaget skadeslöst från allt ansvar eller alla skador som resulterar från användning av innehåll tillhandahållet via tjänsterna eller på webbsidan, oavsett om sådan information tillhandahölls av företaget eller en tredje part.
 14. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. Du uppmärksammar och går med på att din användning av tjänsterna sker på egen risk och att tjänsterna erbjuds som de är. Företaget, dess huvudmän, dotterbolag och licensgivare representerar inte eller garanterar dig att (a) din användning av tjänsterna kommer möta dina krav; (b) din användning av tjänsterna kommer ske oavbrutet, lägligt, säkert, eller felfritt; (c) all information du får som resultat av din användning av tjänsterna kommer vara korrekt och pålitligt; och (d) att defekter av drift eller funktionalitet av mjukvara som förses till dig som del av tjänsterna kommer rättas. Allt material som du får genom att använda tjänsterna görs efter ditt eget tycke och risk och du bär ensamt ansvar för alla skada till ditt datorsystem eller annan enhet, eller förlust av data som resultat av sådant material. Ingen information, skriftlig eller oral, som du införskaffar från företaget eller via tjänsterna skall skapa någon garanti som inte uttrycks i villkoren. Företaget avsäger sig uttryckligen alla garantier och villkor relaterade till webbsidan, tjänsterna eller produkterna som köps via dessa, uttryckligen eller antydda, inklusive men ej begränsade till de antydda garantier och villkor av köpvärde, lämplighet för ett särskilt syfte frånvaro av intrång.
 15. ANSVARSBEGRÄNSNING. Du förstår och går med på att företaget, dess huvudmän, dotterbolag och licensgivare skall inte bära något ansvar mot dig för:
  1. alla direkta, indirekta, oavsiktliga, särskilda, följdriktiga eller skadeståndsskador som du kan ha ådragit, hur det än gick till och under någon ansvarsteori. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, vinstförlust (oavsett om det är ådraget direkt eller indirekt), förlust av goodwill eller företagsrykte, förlust av data, kostnad för införskaffning av ersättningsgods eller tjänster, eller annan immateriell förlust; eller
  2. förlust eller skada som kan ha ådragits av dig, inklusive men inte begränsat till förlust eller skada som resultat av: (i) tillit av dig om fullständighet, korrekthet eller existens av innehåll, eller som resultat av förhållande eller transaktion mellan dig och en tredje part; (ii) alla ändringar som företaget kan göra av tjänsterna, eller för permanent eller tillfälligt upphörande av tjänsterna (eller andra funktioner inom tjänsterna); (iii) radering av, korruption av, eller misslyckande att förvara något innehåll; eller (iv) ditt misslyckande i att hålla ditt lösenord eller kontodetaljer säkra och konfidentiella. Begränsningarna av företagets ansvar mot dig ska gälla oavsett om företaget har rådslagits om eller bör ha varit medvetna om möjligheten till att dessa förluster kan ske.


  Vissa jurisdiktioner tillåter inte exkludering av vissa garantier, villkor eller begränsningen/exkluderingen av ansvar för förlust eller skador orsakade av försumlighet, brott mot kontraktet eller brott mot antydda villkor, oavsiktliga eller följdriktiga skador. Enligt detta kommer endast begränsningar som gäller inom din jurisdiktion att gälla för dig och vårt ansvar kommer begränsas så långt som det är möjligt efter lagen.
 16. Erkännande. Du uppmärksammar och går med på att: (a) du har läst och har förstått villkoren; (b) villkoren är rättvisa, rimliga och inte otillbörligt restriktiva; och (c) du har haft möjligheten att rådgöra med valfritt juridiskt råd innan du accepterat villkoren.
 17. Överlevnad. Vid upphörande av dessa villkor skall bestämmelse angående intellektuell egendom, bidrag, dispyter med tredje part, ersättning, friskrivning från garantiansvar, ansvarsbegränsning, erkännande, överlevnad och allmänna bestämmelser bestå.
 18. Allmänna bestämmelser.
  1. Meddelanden. Företaget kan skicka meddelanden till dig. Detta inkluderar de angående förändringar av villkoren. Det kan ske via mejl, post, inlägg på webbsidan eller via tjänsterna.
  2. Dispensklausul. Alla dispensklausuler från företaget om brott av, eller misslyckande att följa, en bestämmelse i villkoren av dig skall ske skriftligt och skall inte tolkas som, eller utgöra, en kontinuerlig dispensklausul av en bestämmelse eller en dispens av något annat brott av, eller misslyckande att följa, någon annan bestämmelse i villkoren.
  3. Samlad överenskommelse. Dessa villkor och sekretesspolicyn innehåller hela överenskommelsen mellan parterna, och ersätter alla tidigare överenskommelser, muntligt eller skriftligt, som relaterar till ämnet.
  4. Advokatkostnad. I samband med om några rättstvister skulle uppstå ur dessa villkor skall den vinnande parten erhålla rätten att återfå alla kostnader, inklusive advokatkostnaden, oavsett om detta ådragit sig under förlikning, vid rättegång, medling, överklagan, eller vid konkursförhandling.
  5. Enskilda bestämmelsers ogiltighet. Alla bestämmelser i dessa villkor som är ogiltiga eller ogenomförbara i en jurisdiktion kan enligt den jurisdiktionen vara ogiltig, men den ska inte göra resterande bestämmelser i villkoren ogiltiga. Inte heller ska det påverka giltigheten av dessa bestämmelser i någon annan jurisdiktion.
  6. Dispensklausul för rättegång med jury. Genom att acceptera de här villkoren avstår parterna medvetet och frivilligt all rätt de har under gällande lag till en rättegång med jury om någon dispyt skulle uppstå som på något sätt är relaterad till dessa villkor.
  7. Bindande verkan. Dessa villkor ska vara bindande och fördelarna skall tillfalla parterna härtill och deras respektive efterföljande, förvärvare eller juridiska representanter.
  8. Force Majeure. Företaget skall inte anses bryta mot dessa villkor till den grad att utförande av dess skyldigheter eller försök att motarbeta ett brott försenas, begränsas eller förhindras av en naturkatastrof, regeringshandling eller annan handling eller förhållanden utanför företagets rimliga kontroll.
  9. Gemensamt utarbetande. Om en tvetydighet eller avsiktsfråga uppstår med avseende på en bestämmelse i dessa villkor så kommer villkoren betraktas som att de utarbetades tillsammans med parterna, och inga antaganden eller bevisbördor kommer uppstå som favoriserar eller åsidosätter endera parterna på grund av upphovsrätt av någon av bestämmelserna i dessa villkor.
  10. Icke-tilldelning. Den här överenskommelsen får inte tilldelas av dig. Företaget tilldelar alla, eller delar, av den här överenskommelsen.

  KeepVid förbehåller sig rätten att vidta alla åtgärder i lag och i eget kapital för brott mot dessa villkor. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri är reserverade.
 19.       
 20. Det finns inneboende faror i användningen av programvara tillgänglig för nedladdning på Internet, och KeepVid Software förmanar härmed att se till att du helt förstår alla risker innan du laddar ner någon av programvaran (inklusive, utan begränsning, de potentiella infektion i ditt system genom datorvirus och förlust av data). Du är ensam ansvarig för ett fullgott skydd och säkerhetskopiering av data och utrustning som används i samband med någon av programvaran.
 21.       
 22. BILDER. Alla logotyper, stänk skärmar, sidhuvuden, bilder och grafik som visas på denna webbplats är servicemärken, varumärken och / eller trade dress (kollektivt, "Marks") av KeepVid eller dess tredjepartslicensgivare .. utöver vad som uttryckligen tillåts häri, använda, kopiera, överföra, visa, ändra eller distribuera några märken i någon form eller på något sätt utan skriftligt tillstånd från KeepVid är förbjudet och kan bryta mot upphovsrätten, varumärke, sekretess eller andra lagar i Kina.
 23.       
 24. SKADESLÖSHET. Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla KeepVid, dess dotterbolag och deras tjänstemän, direktörer, ombud och anställda skadeslösa från och mot alla anspråk, förluster, skador, skulder, kostnader och utgifter, inklusive advokatkostnader, som uppstår från eller är relaterade till din användarinnehåll, användning av webbplatsen, eller brott mot något av dessa villkor.
 25.       
 26. Återkoppling. Alla kommentarer eller material som skickas till KeepVid Software, inklusive, utan begränsning respons, såsom frågor, kommentarer, förslag eller någon relaterad information om programvaran, denna webbplats eller andra produkter, program eller tjänster KeepVid Software ( "Feedback"), anses vara icke-konfidentiell. KeepVid Software har ingen skyldighet av något slag med avseende på sådan feedback och vara fria att reproducera, använda, avslöja, utställning, visning, förändra, skapa härledda arbeten och distribuera feedback till andra utan begränsning och skall vara fri att använda alla idéer , koncept, know-how eller tekniker som ingår i sådan Feedback för vilket syfte som helst, inklusive men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter som innehåller sådan feedback.
 27.       
 28. REPRODUCTIONS. Alla auktoriserade reproduktioner av någon av informationen i detta dokument måste innehålla copyright, varumärken eller annan äganderättsinformation från KeepVid Software, om någon kopia av det material som gjorts av dig. Licensen för programvaran och användning av denna webbplats regleras av lagstiftningen i Kina och lagarna i ditt land.
 29.       
 30. COPYRIGHT. Copyright på denna webbplats (inklusive, utan begränsning, text, grafik, logotyper, ljud och programvara) ägs och licensieras av KeepVid. Allt material på denna webbplats är skyddade av kinesiska och internationella upphovsrätten och får inte kopieras, reproduceras, distribueras, överföras, visas, publiceras anpassas eller behandlas i någon form eller på något sätt eller i något media utan skriftligt tillstånd av KeepVid. Du får inte ändra eller ta bort någon upphovsrätt eller annat meddelande från kopior av innehållet.
 31.       
 32. VARUMÄRKE. KeepVid är ett varumärke som tillhör KeepVid Studio och rättsligt skyddade enligt lag. Det får endast användas med skriftligt tillstånd från KeepVid Studio i varje enskilt fall. Användning av KeepVid varumärke i kommersiellt syfte utan skriftligt tillstånd från KeepVid utgör varumärkesintrång och illojal konkurrens i strid med lagen.
 33.          
      För frågor, vänligen ange vår kundtjänst för att få hjälp. Tack.

Merchant Billing Information: Advancer Limited

Merchant Billing Address: Third Floor207 Regent Street, London, W1B 3HH, UK

100% säker och integritetsskydd

Utöka din videosamling